Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Tiến sỹ Yeap Ban Har giải thích về các nguyên lý của Phương pháp Cụ thể – Hình ảnh – Trừu tượng (Concrete Pictorial Abstract (CPA) approach) được sử dụng sách giáo khoa Toán của Singapore. Phương pháp CPA dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý Jerome Bruner cho rằng có 3 bước cần … Continue reading Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Toán học (Mathematics)

Numerical Rods Small Numerical Rods   Sandpaper Numerals Printed Numerals   Wooden Spindles Cut out Numerals and Counters Teen Board Hundred Board Control Chart for Hundred Board Number Cards Addition Strip Board Addition Working Charts Addition Equations and Sums Box Subtraction Strip Board Subtraction Working Chart Subtraction Equations and Differences Box Multiplication Bead Board Multiplication … Continue reading Toán học (Mathematics)