10 điểm quan trọng cần nhớ khi trình bày hoạt động Montessori

Việc trở thành giáo viên Montessori dường như đôi khi khá vất vả. Giáo viên phải trình bày quá nhiều bài học và hoạt động, thành thạo các học cụ mới, ghi chép quan sát hàng ngày đối với trẻ, phải làm quen với lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau và học cách … Continue reading 10 điểm quan trọng cần nhớ khi trình bày hoạt động Montessori

Toán học (Mathematics)

Numerical Rods Small Numerical Rods   Sandpaper Numerals Printed Numerals   Wooden Spindles Cut out Numerals and Counters Teen Board Hundred Board Control Chart for Hundred Board Number Cards Addition Strip Board Addition Working Charts Addition Equations and Sums Box Subtraction Strip Board Subtraction Working Chart Subtraction Equations and Differences Box Multiplication Bead Board Multiplication … Continue reading Toán học (Mathematics)

Ngôn ngữ (Language)

Capital Case Sand Letters   Lower Case Double SandSand Letters Movable Alphabet (blue) Movable Alphabet (red) Alphabet Box Sand Tray Box for Paper Metal Insets Colored Pencil Holders Holder for 3 Pencils Vocabulary Cards Vocabulary Cards Phonogram Boxes Phonogram Box – th Initial Sound Box – objects Initial Sound Box – pictures Final Sound Box … Continue reading Ngôn ngữ (Language)

Vì sao cần tấm thảm nhỏ khi học với các học cụ Montessori?

Mục đích của việc sử dụng tấm thảm  nhỏ là để xác định phạm vi hoạt động của trẻ, thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản của phương pháp Montessori là “tự do trong giới hạn”. Tại lớp học theo phương pháp Montessori, trẻ được hướng dẫn cách đi giữa các tấm thảm, cách đặt … Continue reading Vì sao cần tấm thảm nhỏ khi học với các học cụ Montessori?