Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Tiến sỹ Yeap Ban Har giải thích về các nguyên lý của Phương pháp Cụ thể – Hình ảnh – Trừu tượng (Concrete Pictorial Abstract (CPA) approach) được sử dụng sách giáo khoa Toán của Singapore. Phương pháp CPA dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý Jerome Bruner cho rằng có 3 bước cần … Continue reading Phương pháp CPA trong dạy Toán ở Singapore

Giáo dục Singapore phát huy tiềm năng con người

Hàng năm, Chính phủ Singapore dành 20% tổng ngân sách quốc gia cho việc đầu tư vào giáo dục – chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất trong tất cả các ngành. Singapore được xếp hạng là một trong những nước an toàn nhất và được CBN bình chọn là thành phố sạch nhất hành … Continue reading Giáo dục Singapore phát huy tiềm năng con người